محمود مهرمحمدی از 24 شهریور 92 با حکم سرپرستی در دانشگاه فرهنگیان مشغول به فعالیت است و هنوز گره کور تعیین تکلیف ریاست این دانشگاه باز نشده است.

تفاوت های اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و جمعیتی سبب شده است تا مدارس در کشورهای مختلف در ماه های متفاوتی آغاز به کار کنند.

محسن رضایی اصل گفت: در کشورهای غربی و پیشرفته مطالعه، کسب علم و اندیشه از طریق مطالعات و بررسی های مختلف مقالات و مجلات صورت می گیرد و در کشور ما نیز برای دانش افزایی کودکان حتما باید از طریق تشویق به مطالعه از آسیبهای جدی فضای مجازی پیش گیری کرد.

 230 دانش آموز در کشور آفریقایی بوروندی به دلیل پاره کردن عکس رئیس جمهوری این کشور در کتاب های درسی از مدرسه اخراج شدند.

در پی درگذشت «حمیدرضا گنگو زهی» معلم فداکار سیستان و بلوچستانی «جواد طریقی اکبرپور» اثری با این موضوع طراحی کرد.

اخبار مهم