خدایا در این ماه مرا به زیور پوشش از گناه و پاکدامنى بیاراى و جامه قناعت و اکتفا به مقدار حاجت را به برم کن...

خدایا دوست گردان نزد من در این ماه احسان و نیکى را و ناخوش دار در پیش من در این روز فسق و نافرمانى و گناه را...

 خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان و طعام نمودن بر مردمان و افشاء سلام و...
خدایا قرار بده برایم در آن بهره‌اى از رحمت فراوانت و راهنمائیم كن در آن به برهان و راه‌هاى درخشانت ...

 در حالی روز هفتم ماه رمضان را آغاز می‌کنیم که از خداوند خویش توفیق روز‌ه‌داری و شب‌زنده‌داری را از او طلب کرده و از او می‌خواهیم ما را از گناهان دور بدارد، چرا که او را بهترین راهنمای گمراهان است.

اخبار مهم