سرویس فرهنگی: خدایا چنان کن روزه ام را در این ماه که مورد قدردانى و پذیرش بوده و بر طبق خوشنودى تووخوشنودى رسولت باشد...

خدایا فراگیر مرا در این ماه به مهر خود و روزیم کن در آن به توفیق و خودنگهدارى و پاک کن دلم را از تیرگی هاى تهمت...

خدایا روزى كن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن كارهاى مرا از سختى به آسانى و بپذیر

خدایا سرشار کن بهره ام را در این ماه از انجام مستحبات و نوافل و گرامیم دار به یاد داشتن مسائل..

RAMZANسرویس فرهنگی: خدایا قرارم ده در این ماه دوستدار دوستانت و دشمن دارنده دشمنانت....

اخبار مهم