اتوبوسرانی

لیست قیمتها

تک صندلی (VIP)
رویال سفر       گرگان    تهران         25.000
رویال سفر       گرگان    مشهد         27.000
ایران پیما        گرگان     قم           30.000
ایران پیما        گرگان    اصفهان       25.000

عادی
گرگان    تهران           13.000
گرگان    کرمانشاه        26.000
گرگان    مشهد            15.500
گرگان    کرج            15.000
گرگان    قم              16.000
گرگان    اصفهان         20.500
گرگان    سنندج          26.000
گرگان    سبزوار         12.500
گرگان    نیشابور        14.500
گرگان    بیرجند         24.000
گرگان    بجنورد         9.500
گرگان    همدان          20.500
گرگان    شاهرود        9.500
گرگان    دامغان         8.500
گرگان    اردبیل         21.500
گرگان    سمنان         11.500
گرگان    بابل           6.000
گرگان    آمل           7.500
گرگان    ساری         5.500
گرگان    اراک         22.000
گرگان    شیراز         31.000
گرگان    خرم آباد      26.000
گرگان    رشت         14.000
گرگان    آستارا         18.000
گرگان    تبریز         27.000
گرگان    بندر انزلی     15.500
گرگان    اهواز         38.000
گرگان    یزد           25.00
گرگان    کرمان        31.000
گرگان    زابل          29.000
گرگان    قزوین        20.000
گرگان    زنجان        25.000

*تمامی قیمت ها از تاریخ 92/12/25 به ارزش 20%  افزایش خواهد یافت./شماره تماس تعاونی های ترمینال اتوبوسرانی گرگان
سیر و سفر                    6680242- 0171
آریا سفر آسیا                   6681604-0171
تعاونی 7 – عدل گرگان        6682503-0171
چابکسواران                    6682508-0171
رویال سفر                     2260075-0171
ایران پیما                      6682509-0171
تعاونی 8 – لوان نور          6682509-0171
تعاونی 2                     6682506- 0171

 

قطار


گرگان 1 (معمولی) –  همه روزه
تهران    گرگان    حرکت: 19/55    مقصد:6/45    13/800ریال
گرگان    تهران    حرکت: 20/30    مقصد: 7/10    13/800ریال

گرگان 2 (لوکس) – یک روز در میان
تهران    گرگان    حرکت: 21/15    مقصد:7/50    19/500ریال
گرگان    تهران    حرکت: 19/00    مقصد: 6/15   19/500ریال


لیست سفر های محلی
گرگان    پل سفید1         حرکت: 14/35         مقصد: 18/45    6000 ریال
گرگان    پل سفید1         حرکت: 5/30           مقصد: 9/50      6000ریال
گرگان    پل سفید2        حرکت: 8/10            مقصد: 12/20    6000ریال
گرگان    پل سفید2         حرکت: 15/00         مقصد: 18/55    6000ریال

فرودگاه

آزانس های مسافرتی